Mission statement

De RLRN is het platform waar levensbeschouwelijke organisaties alsmede maatschappelijke organisaties en individuele personen in Nijmegen e.o. samen werken aan onderlinge dialoog en bevordering van de sociale cohesie. De Raad wil zich daarbij baseren op waarden als verdraagzaamheid en compassie. De Raad hanteert waar mogelijk het middel van de ontmoeting om het gevoel van verbondenheid van en tussen alle mensen te versterken en zo actief aan vrede te werken. De overeenkomsten tussen mensen maar ook juist de verschillen tussen hen kunnen een waardevolle bijdrage aan het geheel vormen.

Achterliggend gedachtengoed

“Besef van de betrekkelijkheid van het menselijk leven brengt relativering en wijsheid. Vanuit liefde voor de medemens is er een gedeelde gedrevenheid om samen te werken aan een menswaardige wereld. Daaronder wordt verstaan een wereld waarin mensen vrij zijn om zichzelf te ontplooien, ontwikkelen en als mens te groeien. De naastenliefde brengt respect en tolerantie voor de andersdenkende medemens mee en dit wordt in een geloof ook heel praktisch vertaald met de oproep om met je buren (tot in een kring van 500 meter !) in harmonie te leven en hen bij te staan. Zowel voor degenen die geloven in het belang van het menselijk leven hier en nu, als voor degenen die geloven in een eeuwig leven na dit leven, leidt dit tot inzet voor de medemens en de samenleving in dit leven en tot dialoog: het gesprek aan gaan met elkaar. Dit alles is erop gericht om het goede in de mens naar boven te brengen. Daarbij ligt de lat hoog, omdat de naastenliefde die vanuit de verschillende overtuigingen centraal staat ook leidt tot mededogen en compassie. De wijsheid die uit religies en levensbeschouwingen voorvloeit leidt er ook toe dat er zicht ontstaat op hoe individuen klem kunnen komen te zitten. Van daaruit kan worden bijgedragen om manieren te vinden om situaties te verbeteren. Door anders met problemen om te gaan kan het lijden in de wereld worden verminderd en verlicht”.