Over de Raad

De RLRN is het platform waar levensbeschouwelijke organisaties, alsmede maatschappelijke organisaties en individuele personen in Nijmegen e.o. samen werken aan onderlinge dialoog en bevordering van de sociale cohesie. De Raad wil zich daarbij baseren op waarden als verdraagzaamheid en compassie. De Raad hanteert waar mogelijk het middel van de ontmoeting om het gevoel van verbondenheid van en tussen alle mensen te versterken en zo actief aan vrede te werken. De overeenkomsten tussen mensen, maar ook juist de verschillen tussen hen kunnen een waardevolle bijdrage aan het geheel vormen.

Aanleiding tot oprichting van de RLRN

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen is opgericht op 1 april 2003. Aanleiding waren de terroristische aanslagen in de V.S. op 11 september 2001 en de ongeregeldheden die daarop volgden. Om te voorkomen dat er in Nijmegen verwijdering zou ontstaan tussen met name de moslimgemeenschap en anderen nam de Raad van Kerken Nijmegen het initiatief tot nader overleg met verschillende met name religieuze gemeenschappen in Nijmegen. Na vele gesprekken mondde dit proces uit in de oprichting van de RLRN.

Doelstellingen van de RLRN

De Raad streeft haar doelstellingen na door het organiseren van ontmoetingen waarin de interlevensbeschouwelijke dialoog kan plaats vinden zoals de jaarlijkse Verhalendag, de podiumgesprekken en het bezoeken van elkaars gemeenschappen. Daarnaast vinden activiteiten plaats die op een breder publiek gericht zijn en als zodanig beogen bij te dragen aan de sociale cohesie in de stad zoals vredesactiviteiten. Waar mogelijk werkt de Raad bij haar activiteiten samen met andere organisaties of ondersteunt op haar beurt weer activiteiten van anderen. Als zodanig wil de Raad ook een verbindende rol tussen die organisaties spelen. Een voorbeeld van een gezamenlijke activiteit is het antidiscriminatieproject ‘Open Your Mind Nijmegen’.

Aangesloten groeperingen:

Bij de Raad zijn momenteel de volgende groeperingen in Nijmegen e.o. aangesloten:

 • de Alevitische Vereniging
 • de Antroposofische Gemeenschap
 • het Apostolisch Genootschap
 • de Bahaí’-gemeenschap
 • de Hindoeïstische Gemeenschap
 • het Humanistisch Verbond
 • de Jewel Heart Boeddhisten
 • Liberale Joodse Gemeente Gelderland
 • de Nederlands Israëlitisch Gemeente
 • de Raad van Kerken
 • de Verenigingskerk/UPC
 • Vrijmetselaarsloge St.Joseph

Er zijn daarnaast relaties met de moskeeën Al Muslimine, Eyüb Sültan en Abi Bakr en andere islamitische groeperingen, met overleg over mogelijke aansluiting bij de Raad.

Uw organisatie vertegenwoordigen?